BADANIA PRENATALNE WE WROCŁAWIU

Centrum Medyczne Na Grobli z Wrocławia oferuje badania prenatalne. Badania prenatalne w ciąży to badania płodu przeprowadzone jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem badań prenatalnych w ciąży jest wykluczenie wad rozwojowych płodu (udaje się to w około 90% przypadków) lub też przeciwnie ich stwierdzenia (wówczas dzięki badaniom prenatalnym możliwe jest szybkie podjęcie leczenia co w rezultacie przekłada się na lepsze wyniki terapii).

Diagnostyka obrazowa USG

1. Informacje ogólne2. Badania prenatalne refundowane przez NFZ3. Badania wg FMF4. Test NIFTY

BADANIA PRENATALNE W NA GROBLI
WE WROCŁAWIU – INFORMACJE OGÓLNE

Istnieją dwie grupy badań prenatalnych w ciąży – inwazyjne oraz nieinwazyjne. Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania tzw. płynu owodniowego, natomiast badania prenatalne nieinwazyjne opierają się o ultrasonografii oraz badaniu krwi.

Badania prenatalne nieinwazyjne nie pozwalają postawić pewnej, jednoznacznej diagnozy a jedynie oszacować ryzyko wystąpienia wad płodu. Są one całkowicie bezpieczne zarówno dla dziecka jak i matki a ich wynik stanowi podstawę do ewentualnego wykonania badań.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:

Z kolei inwazyjne badania prenatalne polegają na pobraniu materiału, który zawiera komórki płodu, który następnie poddaje się szczegółowej analizie. Podstawową zaletą inwazyjnych badań prenatalnych jest możliwość precyzyjnego zdiagnozowania szerokiego spektrum zaburzeń rozwoju płodu. Niestety inwazyjny charakter tych badań niesie ze sobą także pewne ryzyko (u 0,5%-1% przypadków występują poważne komplikacje dla ciąży) dlatego też przeprowadza się je tylko w uzasadnionych przypadkach.

Do inwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:

BADANIA PRENATALNE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Prywatna klinika Na Grobli wykonuje badania prenatalne we Wrocławiu, które są na liście badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie na nie wydaje lekarz ginekolog. Jeżeli kobieta należy do grupy ze wskazaniem – obowiązkiem lekarza jest poinformowanie jej o możliwości wykonania analiz i podanie adresu ośrodka, gdzie może zrobić badania prenatalne we Wrocławiu.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

BADANIA PRENATALNE WG FMF WE WROCŁAWIU

W Prywatnej Poliklinice Na Grobli we Wrocławiu wykonuje się również badania prenatalne nieinwazyjne wg standardów FMF (Fetal Medicine Fundation) – USG w połączeniu z badaniami biochemicznymi. Służą one do oceny ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych trisomii chromosomów: zespołu Downa, Zespołu Edwardsa, zespołu Patau. Aż ośmiu lekarzy pracujących w naszej placówce posiada certyfikat FMF, który potwierdza ich teoretyczne i praktyczne umiejętności wykonywania badań USG w ciąży.

W I trymestrze ciąży:

W oparciu o badanie USG, badanie biochemiczne oraz wywiad przeprowadzony przez lekarza następuje komputerowa analiza danych w oparciu o program kalkulacyjny FMF, dostępny dla lekarzy z aktualnym certyfikatem i audytem Fetal Medicine Fundation w Londynie.
Po zakończonej diagnostyce pacjentka otrzymuje wydruk indywidualnego ryzyka urodzenia dziecka z wyżej wymienionymi patologiami genetycznymi w porównaniu do średniego ryzyka w populacji.

TEST NIFTY – NOWOCZESNE BADANIA PRENATALNE
WE WROCŁAWIU – 2350 ZŁ

CO TO JEST NIFTY™?

W ciągu ostatniej dekady rozwój genetyki oraz olbrzymi postęp technologiczny w badaniach genetycznych zmieniły naszą zdolność rozumienia chorób, ich diagnozowania oraz stosowania najskuteczniejszego sposobu leczenia. Postęp ten nastąpił również w dziedzinie badań prenatalnych i doprowadził do powstania nowego, nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego NIFTY™, który ze skutecznością ponad 99% ocenia ryzyko wystąpienia trisomii. Test NIFTY™ (Nieinwazyjny Genetyczny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii Płodu) jako pierwszy spośród nieinwazyjnych testów prenatalnych, wkroczył w fazę badań klinicznych
w 2010 roku, a w roku 2013 wprowadzony został na rynek europejski.

NIFTY™ określa ryzyko wystąpienia najczęściej występujących trisomii, ustala płeć dziecka, wykrywa aneuploidie chromosomów płci i mikrodelecje chromosomowe. NIFTY™ jest najczęściej wykonywanym na świecie nieinwazyjnym testem prenatalnym, do 2015 roku wykonano ponad 500 000 badań. Wykonujemy go również we Wrocławiu, w Centrum Medycznym Na Grobli W czerwcu tego roku test NIFTY™ uzyskał europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, potwierdzający spełnienie wymagań
dyrektywy 98/79/EC.

JAK WYKONAĆ TEST NIFTY™ ?

Do wykonania badania prenatalnego, jakim jest test NIFTY™ pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo.

BADANIA NAUKOWE A METODA NIFTY™

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test – nieinwazyjny test prenatalny).

Test NIFTY™ wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. NIFTY™ skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania.

To znaczy, że podczas badania prenatalnego NIFTY sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego oraz czterech różnych, własnych algorytmów analizy bioinformatycznej, NIFTY™ jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu i porównując wyniki pomiaru dla chromosomów referencyjnych, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.
W przeciwieństwie do metod sekwencjonowania stosowanych w innych testach NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test – nieinwazyjny test prenatalny), metodologia NIFTY™ pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników, niezależnie od objawów klinicznych pacjenta dla szerokiego zakresu nieprawidłowości: trisomii, aneuploidii chromosomów płci i zespołów mikrodelecyjnych.

Badania prenatalne we Wrocławiu, zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne, płatne i refundowane przez NFZ wykonają Państwo w naszym Centrum Medycznym Na Grobli.